Vedtægter for Mern Lokalforum

 § 1       Lokalforummets navn er MERN LOKALFORUM     

 § 2      Mern Lokalforum er et lokalforum under Vordingborg Kommunes Nærdemokratimodel og

har derfor til formål at virke for at samle områdets foreninger og frivillige om områdets udvikling og for at gøre det til et attraktivt sted at bo og leve. Formålet er endvidere at skabe det bedst mulige samarbejde og dialog med politikere og administrationen i VordingborgKommune om områdets udvikling.

§ 3      Bestyrelsens virke skal fremgå af en godkendt forretningsorden, der skal udarbejdes på det konstituerende møde.

§ 4     På et årligt borgermøde vælges en bestyrelse blandt beboerne i Mern Lokalforum  og navngives ”Mern Lokalforums Generalforsamling”. Området dækker Mern Sogn vest for vej nr. 265. (Skovlinien)

Stemmeafgivning kræver personligt fremmøde.  Alle, der er fyldt 16 år og har bopæl i området på valgdagen, har stemmeret

§ 5     Dagsorden til  Mern Lokalforums generalforsamling offentliggøres minimum 2 uger før generalforsamlingens gennemførelse. Offentliggørelsen skal som minimum ske i den skrevne presse.

§ 6      Lokalforummet kan afholde borgermøder efter behov, dog mindst én gang årligt og senest i okt. mdr.,  afholde generalforsamling omkring regnskab, valg m.v., jf. dagsordenspunkterne nedenfor.

Til borgermødet omkring regnskab, valg m.v. udpeger lokalforummet en dirigent.

Generalforsamlingen gennemføres med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Redegørelse for lokalforummets arbejde i den forløbne periode

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Indkomne forslag behandles

6. Suppleringsvalg til lokalforummet

7. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.

8. Evt.

9. Afslutning ved formanden.

§ 7      Lokalforummets funktionsperiode begynder 1. januar og regnskabsåret følger kalenderåret. Lokalforummets regnskab, vedrørende kommunale tilskud til projekter ud over kr. 7.500, gennemgås af revisoren, og det godkendte regnskab indsendes til Vordingborg Kommunes Nærdemokratikoordinator inden den 1. april som dokumentation for foregående års brug af tilskud.

§ 8       Lokalforummet skal umiddelbart efter valget konstituere sig med formand, og kasser.

Lokalforummet fastsætter sin egen forretningsorden

§ 9       Lokalforummet tegnes af  formanden og et bestyrelsesmedlem.

§ 10     For lokalforummets forpligtelser hæfter alene lokalforummet med sin formue

§ 11     Lokalforummet kan nedsætte og nedlægge arbejdsgrupper efter behov

§ 12     Lokalforummets vedtægter kan kun ændres på et borgermøde/generalforsamling, hvor dagsordenspunktet er meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel.  Ændringer i vedtægten skal godkendes af Vordingborg Kommune, såfremt lokalforummet modtager tilskud fra Vordingborg Kommune.

Ekstraordinær generalforsamling kan gennemføres med færre punkter end i § 6 beskrevet.

Bestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer samt 2 suppleanter.

Medlemmer vælges for en periode på 2 år.

Suppleanter vælges for 1 år.

Revisorer vælges for 1 år.

Således er der 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år

Således er der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år.

 § 13     Bestyrelsen skal melde tilbage til kommunen med høringssvar på baggrund af drøftelser i lokalforum om spørgsmål af bred interesse.

 § 14     Bestyrelsen administrerer det af byrådet bevilgede beløb i overensstemmelse med de af kommunen givne retningslinjer.

Ved en eventuel opløsning af lokalforummet tilbageføres kommunale midler til Vordingborg Kommune, mens eventuel resterende kassebeholdning uddeles til almennyttige formål i lokalområdet, efter beslutning på borgermødet.

 Vedtaget på Mern Lokalforums generalforsamlingen  d 3. dec. 2020.