Mern Lokalforum

Referat Generalforsamling  24/2-22

i Mern Forsamlingshus.

Deltagere:

Bestyrelse: Anders,Alex,Ib,Ole. KP fraværende p.g.a. Corona

Fremmøde :13 personer

1. Velkomst v. Anders

2. Valg af dirigent : Michael Petersen

3. Valg af referent: Ole Nielsen

Michael konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt varslet jv.fr. Annonce i Sydsjællands Tidende.

4.Formandens beretning v. Anders,

ingen spørgsmål, eller kommentarer

5.Fremlæggelse og godkendelse af Lokalforums økonomi v. Ib

Ib gennemgik den omdelte regnskabsoversigt..

Spørgsmål fra Henning Larsen: Hvad er øremærkede midler?

Ib redegjorde for dette.

Kim Petersen: Hvor kommer indtægterne fra?

Ib redegjorde for dette i hh t. den omdelte regnskabs oversigt.

Regnskabet blev godkendt.

6. Indkomne forslag: Ingen

7. Suppleringsvalg

KP                Genvalgt

Ib Petersen Genvalgt

Ole Nielsen Genvalgt

Valg af suppleanter:

Marianne Jørgensen Genvalgt

Freddi Petersen Genvalgt

Revisor Helge Christensen Genvalgt

Revisorsuppleant Lisbet Mauritzen Genvalgt

8. Emner til orientering:

”Grønne områder”, Alex orienterede om igangværende projekter, bl.a. færdiggørelse af sti rundt om søen,

Indhentning af tilbud på faskine til dræn, og grus på det resterende stykke.

Oplysningsskilte v. Enghuset og Æbleplantage.

Portal v indgang til Æbleplantage

Stolper med vejviserskilte

Adgang rundt om søen for kørestolsbrugere

Alm. Vedligehold af grønne områder

Enghuset, Ole orienterede om aktiviteter i Enghuset, Strikke/Spilleklub, Bogcafe, Lektiecafe, udlån til mødeaktiviter, Lokal Forums egne møder holdes i Enghuset, base for ”Grønne Områders” maskiner og værktøj samt  installation af varmepumper, og donationer til dette.

Spørgsmål fra salen (Flemming): Har I forsikret nogle af Jeres maskiner og værktøj?

Ib: Vi har de fornødne forsikringer.

Bogcafe, Strikke-Spilleklub, Marianne orienterede om dette, og efterlyste noget mere aktivitet i Bogcafeen, og også gerne nogle flere egnede bøger, indlevering af bøger kun efter forudgående kontakt med Marianne.Der er også en Læseklub, her kunne man også godt tænke sig nogle flere deltagere, og evt. få arrangeret nogle foredrag.

Bytorv. Ikke meget at fortælle, men det er ved at være færdigt, afleveringsforretning 1/3 mellem Kommunen og Entreprenør. Lokal Forum vil senere på foråret holde noget indvielse.

9. Evt.

Kim Petersen (MUIF), gjorde opmærksom på at de 2000,- kr. vi havde betalt for at låne deres telt, var ”vores egen skyld”, MUIF har gjort opmærksom på at teltet står til fri og gratis afbenyttelse for Foreninger i Mern.

10. Afslutning, Anders takkede for fremmødet og for god ro og orden.

Herefter var der Øl-vand-kaffe og franskbrød med pålæg.

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.00.

Seneste kommentarer

08.06 | 11:34

Kære jer. Vi skal holde familietræf i forsamlingshuset i Mern lørdag den 11/6-2022. Plejer at bruge Engen til rundbold og kaffe efter mad i forsamlingshuset. Kan vi bruge området ved bålhytten?

Del siden